PROJEKTOVANJE

Image

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Jedna od djelatnosti koju vrši Prev&ing d.o.o. Podgorica je i Protivpožarna zaštita. Tim licenciranih i iskusnih inženjera obavlja poslove i usluge u oblasti – protivpožarne zaštite. Bogata referenc lista u izradi projektne dokumentacije, isporuci, ugradnji i održavanju instalacija i opreme u ovoj oblasti, potvrda su visokokvalitetnih usluga koje pružamo.

ZAŠTO ZAŠTITA OD POŽARA?

Materijalna šteta nastala u požarima poslednjih godina se stalno povećava. Da bi se preduzele adekvatne mjere zaštite od požara, moraju se znati mogući uzroci požara i požarne opasnosti a prepoznaju se i identifikuju kroz dobro urađene Projekte zaštite od požara. Ako kroz realizaciju Projekta zaštite od požara sprovedemo sve projektovane mjere ZOP-a, tada postižemo cilj-preventivne mjere zaštite od požara, sprečavanje izbijanja mogućih požara a u krajnjem smanjenje štetnih posledica na minimum.

PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

Projekat zaštite od požara-predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o kompletnoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga a radi se u skladu sa Zakonima, Pravilnicima, Evropskim normativima i drugim podzakonskim aktima koji uređuju ovu oblast.

Image

Zaštita od požara građevine podrazumijeva zaštitu objekta kroz materijalizaciju objekta, organizacijsku podjelu objekta na požarne segmente, požarne sektore, mjere zaštite od požara kroz i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

PLANOVI ZAŠTITE I SPASAVANJA

Izrada Planova zaštite i spašavanja koje mi radimo su sveobuhvatni i sadrže između ostalog :

  • • Izrada Elaborate o procjeni rizika
  • • Procjena ugroženosti
  • • Analiza stanja
  • • Dužnosti i zadaci
  • • Postupak u slučaju nastanka vanrednog događaja
  • • Mjere zaštite

PROJEKAT SPRINKLER INSTALACIJA

Izrađujemo i Projekte Sprinkler instalacija-automatska instalacija za gašenja požara raspršenim mlazom vode. Sprinkler instalacije su jedni od najčešćih sistema za gašenje požara, radi se u skladu sa Zakonom za sve javne i poslovne objekte čija površina prelazi 1000m2. Ove instalacije omogućavaju efikasnu protivpožarnu zaštitu i velike mogućnosti prilikom projektovanja komercijalnih, industrijskih i javnih objekata.

STUDIJA LOKACIJE (obrada lokacije)

Studija lokacije /Obrada lokacije/ rade se po zahtjevu Investitora a Zakonska su obaveza, odnose se na mogućnost postavljanja i ugradnje različitih tipova nadzemnih i podzemnih rezervoara kao i Skladišta i kaveza sa bocama za TNG i druge vrste eksplozivnih gasova i zapaljivih tečnosti kao i obradu lokacija za izgradnju Benzinskih Stanica. Studija lokiacije se radi u svrhe pribavljanje Mišljenja, Direktorata za vanredne situacije MUP-a CG, i daje odgovor dali predložena i obrađena Lokacija ispunjava sve Zakonske uslove u smislu bezbjedonosnih rastojanja i dali se ista prihvata.

ELABORAT O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU

Elaborat o zaštiti i zdravljuna radu je jedan od obaveznih Elaborata uz Glavne projekte a kojim se za izgradnju , rekonstrukciju ili adaptaciju bilo kojeg objekta, propisuju Zakonske norme, mjere i radnje koje se moraju sprovoditi tokom izgradnje ili pak kasnije tokom korišćenja već izgrađenog objekta. Kroz Elaborate o uređenju gradilišta ili Elaborate o zaštiti i zdravlju na radu : primjenom savremenih tehničko-tehnoloških, organizacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih mjera i sredstava lične zaštite.

Projektant koji, u skladu sa propisima o uredjenju prostora i izgradnji objekata, izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere zaštite, u skladu sa projektnim zadatkom za konkretni objekat.